Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 24. 4. 2021

Ze shromáždění statostů 24. 4. 2021 si můžete stáhnout následující dokumenty:

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ – KE STAŽENÍ 

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH

V době zahájení jednání přítomno 70 pozvaných účastníků s rozhodujícím hlasem, tj. 89, 7 %. Shromáždění starostů OSH ČMS je usnášeníschopné.

1) Zahájení jednání, schválení hostů a volba pracovních komisí, schválení 

    programu

Náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek z pověření VV SH ČMS zahájil SS OSH ČMS. Přivítal starosty OSH, předsedu ÚKRR, KSH a členy VV SH ČMS. Upozornil, že kvůli nařízení Vlády ČR, bude jednání probíhat v respirátorech. Informoval o žádosti Veletrhy Brno, a.s., o pořízení fotografií z dnešního jednání, ke zveřejnění na jejich stránkách. Přítomní následně minutou ticha uctili památku zesnulých členů. R. Dudek představil také starosty OSH, kteří byli zvoleni na SD SDH.

 1. Dudek konstatoval, že SS OSH ČMS je usnášeníschopné.

Přečetl z pozvánky program pro jednání SS OSH a vyjmenoval předané materiály.

Program jednání:

 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2020 a pohledávky OSH vůči SH ČMS
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2020
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2020
 • Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok

2020 (viz odkaz https://www.hvp.cz/aktuality/detail/pozvanka-na-radnou-valnou-homadu-1/)

 • Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH do VI. sjezdu SH ČMS a celostátní akce SH ČMS na rok 2021
 • Rozpočet SH ČMS na rok 2021
 • Příprava VI. sjezdu SH ČMS
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr

 

Volba skrutátorů:                   N. Fenclová, K. Typoldová, J. Orgoník, M. Kolka, I. Jirota

Volba zapisovatelky:             Tereza Vosyková 

Volba ověřovatelů:                 Alois Pazdera       

                                               Dana Vilímková

                                              

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje předložený program jednání, navrženou zapisovatelku a skrutátory.

 1. Dudek vyjmenoval členy návrhové komise.

VV SH ČMS

pí. Němečková

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Jankovský

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Pechát

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

pí. Slavíková

Královéhradecký

p. Řeháček

Pardubický

p. Růžička

Vysočina

p. Stejskal

Olomoucký

pí. Sobotková

Zlínský

p. Polanský

Moravskoslezský

p. Velčovský

Ústecký

p. Kosina

Jihomoravský

p. Brandýs

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje složení návrhové komise.

 1. Dudek informoval, že některé body jednání, budou bez úvodního slova, protože materiály účastníci obdrželi k prostudování předem.

2) Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH

 1. Janeba přivítal přítomné a poděkoval přítomným za účast i přes nařízená opatření. Omluvil starostu SH ČMS Jana Slámečku, který se nemohl zúčastnit z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti. Dále informoval o návrhu VV SH ČMS uspořádat VI. sjezd SH ČMS v termínu 9. 7. 2021 na Brněnském výstavišti. Představil předložený materiál Harmonogram VI. sjezdu SH ČMS, ve kterém je jasně uvedena hlavní úloha sjezdu – zvolit nové orgány SH ČMS. Dále seznámil přítomné s průběhem jednání v souvislosti probíhajících právních sporů vůči SH ČMS. Blíže informoval o svolané VH HVP, a.s. (30. 4. 2021), na které by mělo být SH ČMS zastoupeno R. Dudkem (náhradník J. Bidmon).

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2020 a pohledávky OSH vůči SH ČMS

 1. Dudek vyzval přítomné, aby vznesli případné připomínky k předloženým materiálům.

 4) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2020

 1. Bochňák seznámil přítomné se zprávou o činnosti ÚKRR za rok 2020. ÚKRR se sešla na 3 jednáních, na kterých řešila zejména materiály ekonomického charakteru vč. inventarizace. Provedla 2x kontrolu v ÚHŠ Bílé Poličany, kde zjistila, že většina závad byla odstraněna. Dále zkonstatoval, že také činnost ÚKRR byla poznamenána pandemií koronaviru.

5) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2020

 1. Dudek vyzval přítomné, aby vznesli připomínky k předložené Výroční zprávě SH ČMS za rok 2020.

Hlasování:     pro: 69           proti: 0           zdržel se: 0

SS OSH ČMS schvaluje Výroční zprávu SH ČMS za rok 2020.

6) Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2020

 1. Dudek informoval, že výsledky hospodaření společnosti Fire Edit s.r.o. byly zaslány na e-mail a výsledky HVP, a.s. byly zveřejněny na stránkách www.hvp.cz. Vyzval přítomné, aby vznesli případné připomínky.

7) Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH do VI. sjezdu SH ČMS a celostátní akce SH ČMS na rok 2021

 1. Dudek sdělil, že materiály Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH do VI. sjezdu SH ČMS a celostátní akce SH ČMS na rok 2021 byly zaslány na e-mail společně s dalšími materiály.
 2. Janeba představil konkrétní změny v materiálu Plán práce Výkonných orgánů SH ČMS. Sdělil, že byly přidány body k přípravě VI. sjezdu SH ČMS. Vysvětlil, že termíny jednání jsou dané kvůli nutnosti zasílání materiálů na jednání v časovém předstihu dle Stanov SH ČMS. Připomněl, že na sjezdu je primárně nutné zvolit nové orgány SH ČMS. Informoval, že předávání Záslužného řádu Českého hasičstva bude naplánováno na jiný termín, protože sjezd bude v takové podobě pouze pracovní jednání.

8) Rozpočet SH ČMS na rok 2021

 1. Dudek vyzval přítomné, aby vznesli připomínky k předloženým materiálům.

9) Příprava VI. sjezdu SH ČMS

Informace k tomuto bodu byly podány L. Janebou v bodě číslo 2) Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS od posledního SS OSH a v bodě 7) Plán práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH do VI. sjezdu SH ČMS.

10) Diskuze, vystoupení hostů

OSH Žďár nad Sázavou (L. Zeman) jako člen představenstva HVP a.s. podal informace o účetní uzávěrce HVP a.s. za rok 2020 včetně finančních výkazů zveřejněné na www.hvp.cz a rovněž o Zprávě o solventnosti a finanční situaci HVP a.s. za rok 2020 zveřejněné tamtéž.  

Dále hovořil o nutnosti doplnění představenstva HVP a dozorčí rady HVP.

Rovněž vyslovil osobní názor, apel na Vedení a VV SH ČMS k jednání s minoritními akcionáři. Domnívá se, že vyčkávat do sjezdu není správné řešení.

OSH Česká Lípa (Miroslav Štěpán) přednesl stanovisko VV OSH Česká Lípa ke konání postupových soutěží dětí a mládeže v roce 2021. Vyjádřil názor, že v letošním roce by se měly postupové soutěže těchto kategorií zrušit a konat soutěže maximálně na okresní úrovni, a to až na podzim 2021. V době pandemie nikdo nemohl sportovat ani konat kolektivní činnost. VV OSH a OORM zastává názor, že by se mělo začít s pohybem mládeže pozvolna a soutěže organizovat nejdříve v září. Je tu totiž velké riziko, že může více docházet k úrazům. VV OSH nechápe proč ÚORM vydala časový plán ke konání postupových soutěží. Pokud rozhodnutí o konání postupových soutěží padlo pouze kvůli čerpání dotací, tak je to dle VV OSH nesprávný argument. Vedení a VV SH ČMS by mělo jednat s ministerstvy a dalšími orgány o vyčíslení dotací pro rok 2022 na základě roku 2018, kdy neplatila omezení a mohly se konat jak tréninky, tak soutěže.

Rovněž uvedl, že i HZS zrušil MČR v PS.

Jménem VV OSH Česká Lípa požádal SS OSH o přijetí stanoviska a usnesení o nekonání postupových kol dětí a mládeže v roce 2021.

 1. Bidmon reagoval na příspěvek OSH Česká Lípa. Osobně se nemůže ztotožnit s názorem VV OSH. Podotkl, že práce s dětmi a mládeží se netýká pouze kolektivního tréninku a setkávání. Upozornil, že pokud se již druhý rok nebudou konat soutěže, které jsou pro děti motivačně zajímavé, tak se děti již nikdy nemusí v rámci SH ČMS ke sportu vrátit tak, jak tomu bylo před pandemií a podobný problém ucítí nejen sportovní oddíly SDH, ale i práce v kolektivech, ve volnočasové oblasti, účast na táborech atd.
 2. Salivar také reagoval na příspěvek OSH Česká Lípa. Upozornil, že žádný sportovní svaz nepodporuje další nečinnost, všichni volají po rozvolnění. Naopak, je nutné zapojit děti co nejdříve do normálního života, sportovního i volnočasového, v tom jsme jedineční. Velká část dětí má již nyní psychické problémy, právě z toho důvodu že jsou doma, potřebují kolektiv, potřebují pohyb. Takže čím dříve je dostaneme na sportoviště, do přírody, na tábor, tím dříve se zlepší jejich psychický stav. Samozřejmě s rozumem. Navrhl, aby se průběh sportovních soutěží upravil tak, aby nebyl tak náročný, jak psychicky, tak fyzicky. Upozornil také, že je nutné, aby pokračovala propagace a snaha SH ČMS o co nejrychlejší zapojení dětí do sportovní i volnočasové činnosti.

OSH Šumperk (Milena Sobotková) doplnila již řečené pohledem vedoucí mládeže a starostky obce. Sama vede kolektiv MH a uvedla, že rodiče žádají, aby se děti začaly aktivně scházet i trénovat a sportovat, protože reálně hrozí, že se děti ke spolkové ani sportovní činnosti již nevrátí. Domnívá se, že lze uspořádat akce tak, aby byly bezpečné. Z pohledu starostky obce, upozornila na obrovské nebezpečí do budoucna, kdy nám při úbytku mládeže hrozí úbytek zájmu o práci v JSDHO. Požádala kolegyně a kolegy, aby všichni zapojili selský rozum, a uspořádali na OSH a následně na KSH soutěže alespoň v některých disciplínách.

 1. Němečková souhlasila s předřečníky a vyjádřila poděkování VV SH ČMS, že schválil materiály ÚORM a ÚORHS, zejména časovou osu a další. Vyjádřila nesouhlas se starostou OSH Česká Lípa, že v době pandemie nemohly svou činnost vykonávat kolektivy MH a nemohly trénovat sportovní oddíly SDH. Ano, společně na jednom místě nemohly! Není však pravdou, že v době pandemie nebyly kolektivy MH a sportovní oddíly SDH aktivní. Pořádaly se online schůzky a online projekty, volnočasové i ty na zvyšování fyzické kondice, které mohla mládež provádět i z domova. I s pomocí projektů Společník či Společnice. Organizovaly se výzvy i veřejné akce typu „každý sám, přesto spolu“. Byla jich celá řada a rozhodně nebyly ojedinělé. Bezpochyby to bylo náročné pro vedoucí i trenéry, ale kde byla vůle, tam byla i cesta. Jsou kolektivy či oddíly, kde se tato práce projevila výrazným navýšením zájmu dětí o naši spolkovou činnost. Toto je třeba vnímat a ocenit.

Dále konstatovala, že HZS se sice nepřipojí k SH ČMS ve smyslu konání společného MČR v PS, ale ÚORHS vypracovala obdobný materiál jako ÚORM, který schválil VV SH ČMS. SH ČMS neruší postupové soutěže dospělých v roce 2021, jen volí jiný model, za technické a organizační spolupráce HZS.

 1. Dudek informoval, že Ivan Kraus (OSH Náchod) byl dne 23. 4. 2021 zvolen novým starostou KSH KHK.

11) Projednání a schválení usnesení

Předsedkyně návrhové komise Monika Němečková přečetla návrh usnesení ke schválení SS OSH.

Hlasování:     pro: 67           proti: 0           zdržel se: 2  

SS OSH ČMS schvaluje Usnesení SS OSH ze dne 24. 4. 2021 tj. 95,7 % přítomných hlasů.

 

12) Závěr

 1. Janeba na závěr poděkoval všem zúčastněným za odvedenou práci a aktivní přístup při dnešnímu jednání. Dále přislíbil, že materiály na VI. sjezd budou připraveny co nejlépe a v co nejkratším termínu, aby měli všichni čas na prostudování.

Na závěr popřál šťastnou cestu domů.

Předsedající:          Richard Dudek                     ___________________

Zapisovatelka:        Tereza Vosyková                   ___________________

Ověřovatelé:          Alois Pazdera                       ___________________

                              Dana Vilímková