• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 19 Zář 2019
Home OSH Zlín Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2017
Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín 2017 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Neděle, 12 Listopad 2017 00:00

V sobotu 11. listopadu 2017 proběhlo v sále Kulturního domu v Lukově jednání "Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín". Letošního zasedání se zúčastnilo 101 představitelů ze 116 pozvaných sborů, dále členové výkonného výboru, starostové okrsků, zasloužilí hasiči a funkcionáři a členové Okresní kontrolní a revizní rady. Mezi hosty jsme přivítali Jiřího Jangota, starostu Obce Lukov a Jana Štalmacha, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu Zlín.

Účastníky shromáždění přivítal na půdě Obce Lukov pan starosta Jiří Jangot.

 

Starosta OSH ing. Josef Bernátík zhodnotil činnost OSH Zlín za období od předchozího shromáždění představitelů sborů. V úvodu svého vystoupení připomněl okolnosti vzniku československého státu před 99 lety, zapojení dobrovolných hasičů do bojů o samostatnost v průběhu I. světové války a pozice hasičů po vyhlášení československé republiky. Dalším aktuálně důležitým momentem byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy nezůstal kámen na kameni a i pro hasiče vzniká nová situace, která může zásadně ovlivnit podmínky dalšího fungování a podporu spolkové činnosti. Informoval o červnovém jednání vlády ČR, kde ministr vnitra sdělil, že na roky 2017 a 2018 se počítá s dotační podporou na novou techniku a opravy hasičských zbrojnic ve výši 310 mil. korun.

Starosta hovořil o evidenci členské základny, výměně členských průkazů a rozsahu změn ve Veřejném rejstříku organizací u Městského soudu v Praze. Informoval o hospodářském výsledku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., která v průběhu roku 2017 dosáhla velmi dobrých výsledků a zisku. Zrekapituloval významné akce SH ČMS v průběhu roku. Zdůraznil potřebu spolupráce s okolím, republikovou či krajskou státní správou a místními samosprávami. Ocenil podporu činnosti hasičů formou dotací ze strany ústředních orgánů a hlavně Zlínského kraje. Zhodnotil výsledky práce podle jednotlivých oblastí činností OSH. Vyzvedl úroveň práce s nejmladší generací hasičů, sportovní výsledky a poděkoval za reprezentaci okresu a kraje na celorepublikové i mezinárodní úrovni.

Členská základna v okrese Zlín přesáhla sedm tisíc členů, počet registrovaných mladých hasičů je třetí nejvyšší v celé ČR. Za posledních 10 let počet členů neustále roste, od začátku roku 2017 se stav zvýšil o 310 na aktuálních 7139 dobrovolných hasičů v okrese Zlín. Velmi potěšitelné je zastoupení mládeže do 18 let, jejichž podíl činí 26,6% z celkového počtu.

Předsedkyně Okresní kontrolní a revizní rady Anastázie Jurášková přednesla hodnotící zprávu o hospodaření a provádění kontrolní činnosti na okrese. Poděkovala za správnost a úplnost veškeré dokumentace činnosti OSH Zlín a účelnost využití dotačních prostředků.

Hospodář OSH Vlastimil Nevařil předložil stav plnění příjmových a výdajových položek rozpočtu za 1-10/2017, které ukazují na vyrovnaný závěrečný účet hospodaření. Následně okomentoval návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2018, který je postaven jako vyrovnaný.

Byl projednán a schválen „Program jednání Výkonného výboru OSH Zlín na rok 2018" a „Plán činnosti – akcí na rok 2018". Velká pozornost byla věnována dokumentu k zajištění výročních valných hromad sborů a okrsků za rok 2017.

V diskusi vedoucí okresní odborné rady vnitroorganizační Josef Hubáček informoval o postupu zápisu funkcí do centrální evidence SDH.

Martin Holčík seznámil přítomné s průběhem setkání absolventů Junior univerzity po roce od ukončení studia. Dle jejich vyjádření byla akce velmi prospěšná a velkou část absolventů směřuje ke středoškolskému studiu s hasičským zaměřením.

Jan Štalmach obsáhle informoval o činnosti Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů za poslední rok.

Milan Novák, starosta SDH Slušovice, prezentoval poděkování družstva žen všem organizátorům soutěží Jihovalašské ligy nočních soutěží a Zlínské ligy PS. Předložil dotaz, proč nejsou ve Zlínském kraji poskytovány dotační prostředky na rekonstrukci hasičských zbrojnic. Navrhl finančně podpořit OSH Zlín ze strany sborů a okrsků. Neúčast zástupců okrsků na okresním kole PS navrhuje řešit radikálně a to odebráním finančního příspěvku pro daný okrsek.

Náměstek starosty OSH Ing. Michal Staněk odpověděl na dotaz, proč nejsou ve Zlínském kraji poskytovány dotační prostředky na rekonstrukci hasičských zbrojnic (nejdříve DA, pak nemovitosti).

Náměstek starosty OSH Vlastimil Nevařil reagoval na otázku poskytnutí financí pro OSH. Vyzval pořadatele pohárových soutěží k nekompromisnímu vyžadování přihlášek do soutěže. Informoval o připravovaném tisku nových plastových průkazů v sekretariátu OSH. Vyzval představitele sborů k zajištění evidence sportovců prostřednictvím elektronických přihlášek v termínu do 20.11.2017. Informoval o postupu registrace okrsků.

Starosta OSH okomentoval požadavky na SDH, týkající se předání hlášení akcí a termínů na rok 2018 do 16.11.2017 a hlášení změn členské základny do 17.12.2017. Dokument „Hlášení o činnosti SDH za rok 2017" bude vyžadován pouze v elektronické podobě. Slíbil zaslání dokumentu „Zabezpečení VVH SDH a okrsků za rok 2017" do všech sborů a okrsků.

Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení z jednání Shromáždění představitelů sborů. Byl předložen návrh na doplnění úkolu k zaslání dokumentů do sborů. Doplněný návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

Závěrem shromáždění starosta OSH poděkoval přítomným za spolupráci a podporu a požádal představitele sborů o předání poděkování také těm členům, kteří se na dobrých výsledcích v roce 2017 podíleli. Celé členské základně a jejich rodinám popřál klidný konec roku 2017 a úspěšný rok 2018.

Ve Zlíně dne 11.11.2017
Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín

 

FOTOGALERIE