• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. XII/2016
Usnesení č. XII/2016 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Pátek, 09 Prosinec 2016 00:00

USNESENÍ č. XII/2016
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 6. prosince 2016

Usnesení č. 1/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH rozeslat vzorovou Dohodu o spolupráci mezi SDH a obcí funkcionářům OSH, okrsků a do všech sborů okresu.

Usnesení č. 2/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH dohodnout se starostkou obce Lhotsko termín schůzky k problematice fungování SDH a spolupráce s obcí. Řešit i situaci v v SDH Polichno.

Usnesení č. 3/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje úhradu částky 4200,00 Kč z rozpočtu SH ČMS - OSH Zlín v roce 2017 na oslavy 110. výročí založení SDH Divnice
Ukládá garantům okrsků projednat dotace z rozpočtu Zlínského kraje na akce SDH pro rok 2017 v jednotlivých sborech s důrazem na povinnost včasného vyúčtování dotační částky ze strany příjemce dotace. Informační dopisy do sborů budou zaslány v měsíci dubnu 2017.

Usnesení č. 4/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení průběhu jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, konaného 12.11.2016 v Sazovicích,
Vyslovuje poděkování SDH Sazovice za výraznou pomoc při přípravě a celkovém zajištění jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín,
Ukládá starostovi OSH společně s OKRR pravidelně sledovat příjmy a výdaje rozpočtu OSH Zlín roku 2016 a 2017 a hospodárně využívat finanční prostředky OSH Zlín

Usnesení č. 5/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení práce odborných rad a OKRR za rok 2016
Vyslovuje poděkování vedoucím a aktivním členům odborných rad a OKRR za práci v průběhu roku 2016
Ukládá vedoucímu sekretariátu zaslat členům VV přehled účasti na jednáních orgánů OSH Zlín v průběhu roku 2016

Usnesení č. 6/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Konstatuje, že v průběhu roku 2016 nebyly předloženy žádné písemné podněty, stížnosti, návrhy či připomínky k práci OSH Zlín v roce 2016.

Usnesení č. 7/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá
 - všem garantům okrsků aktivně se zúčastnit VVH sborů a okrsků za rok 2016 dle rozpisu v příloze č. 1 zápisu z jednání VV
 - vedoucímu sekretariátu zaslat členům VV aktualizovaný přehled termínů konání VVH SDH a okrsků.

Usnesení č. 8/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Jmenuje inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku OSH Zlín za rok 2016 ve složení:
 - Ing. Josef Bernátík – předseda komise
 - Vlastimil Nevařil – člen
 - Anastázie Jurášková – člen
 - Milan Tichý - člen
 - Josef Hubáček – člen
 - Ing. Michal Staněk - člen
Ukládá inventarizační komisi provést inventarizaci majetku OSH Zlín za rok 2016 v termínu 17.1.2017 a výsledky předložit k projednání ve Vedení OSH.

Usnesení č. 9/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro členy SDH Mysločovice, Zlín-Louky, Slušovice, Petrůvka, Březová, Hrádek, Otrokovice, Pozlovice, Hostišová, Kvítkovice, Dolní Lhota, Hřivínův Újezd, Zlín-Prštné
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH
 - postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Březová – Miroslav Jurčík, SDH Dolní Lhota – Svatopluk Šůstek, SDH Hrádek – Vincenc Řehák, SDH Zlín-Louky – Antonín Biel, Václav Stuchlík, Zdeněk Galba, Vlastimil Zetík, SDH Pozlovice – Jaroslav Mikulčík k dalšímu projednání ve VV KSH ZK
 - postoupit návrhy na vyznamenání pro člena SDH Zlín-Prštné – Ign. Vladimír Hanák, SDH Hrádek – Josef Kozubík k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 10/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá
 - garantům okrsků projednat neúčasti členů OOR na jednáních okresních orgánů v průběhu roku 2016 s funkcionáři okrsků a řešit případnou náhradu na okrskových VVH
 - zaslat přehled účasti členů VV, OOR a OKRR na jednáních v průběhu roku 2016 starostům okrsků

Usnesení č. 11/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí Směrnici starosty SH ČMS k nakládání s osobními údaji členů SH ČMS, Metodický pokyn SH ČMS k pořizování a výměně členských průkazů členů SH ČMS a Dopis ředitele Kanceláře SH ČMS, řešící ochranu osobních údajů, výměnu členských průkazů a změnu systému komunikace se systémem Centrální evidence členů SH ČMS od 1.3.2017.
Určuje Ing. Josefa Bernátíka a Vlastimila Nevařila jako osoby oprávněné za SH ČMS – OSH Zlín pro práci evidenčním programem
Ukládá
 - starostovi OSH zaslat vydané dokumenty s komentářem do všech SDH v okrese, s výzvou o vyplnění požadovaných formulářů a jejich zaslání do sekretariátu do 17.2.2017 k projednání na příštím jednání VV OSH
 - garantům okrsků zajistit předání fotografií členů ze sborů do sekretariátu OSH pro vložení do systému Centrální evidence členů SH ČMS pro následný tisk nových členských průkazů.

Usnesení č. 12/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Souhlasí se změnou bankovního domu vzhledem k výši poplatků za poskytované služby u ČSOB, a.s.
Ukládá Vedení OSH Zlín posoudit a rozhodnout o změně bankovního domu pro OSH Zlín

Usnesení č. 13/XII/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH zaslat do SDH a umístit na webové stránky Metodický pokyn starosty SH ČMS č. 1/2016 včetně přílohy „Přehled o majetku a závazcích"
Schvaluje vyplacení mimořádné odměny za zajištění akcí OSH, získání finančních prostředků na činnost OSH mimo rozpočtovaných částek, zpracování účetnictví OSH, pořizování záznamů do centrální evidence o sportovcích a mimořádné úsilí při zpracování podkladů pro vydání knihy o historii dobrovolných hasičů okresu Zlín dle předložených návrhů
Informuje o termínu konání školení rozhodčích mládeže dne 26.3.2017

Ve Zlíně dne 7. prosince 2016

                                                                                                                                                 Ing. Josef Bernátík v.r.
                                                                                                                                                      starosta OSH Zlín