• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. XI/2016
Usnesení č. XI/2016 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Neděle, 23 Říjen 2016 00:00

USNESENÍ č. XI/2016
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 18. října 2016

Usnesení č. 1/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH dohodnout se starosty obcí Hvozdná a Lhotsko termíny schůzek k problematice fungování SDH a spolupráce s obcemi.

Usnesení č. 2/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Rozhodl podpořit pozůstalé po náhle zemřelém profesionálním hasiči Tomáši Bublákovi, veliteli družstva ze stanice Valašské Klobouky a členu SDH Brumov finanční částkou 5000,- Kč.

Usnesení č. 3/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH
 - předložit dokument „Zabezpečení VVH SDH a okrsků za rok 2016 v okrese Zlín" na jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, které proběhne v sobotu dne 12.11.2016 v Sazovicích. VVH SDH proběhnou v termínech 13.11.2016 – 22.1.2017, VVH okrsků 1.1.2017 – 19.2.2017.
 - připravit informace o jednání Shromáždění starostů OSH jako podkladový materiál pro přípravu jednání VVH SDH a okrsků. Veškeré dokumenty jako podklady pro jednání VVH SDH a okrsků umístit na www.oshzlin.cz v odkazu VVH.

Usnesení č. 4/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o stavu předání podkladů pro vyúčtování dotačních titulů, hlavně dotace z rozpočtu Zlínského kraje na akce
Ukládá garantům okrsků okamžitě projednat vyúčtování akcí s SDH, které dosud účetní doklady nedodaly do sekretariátu OSH Zlín.

Usnesení č. 5/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci o zajištění jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín, které proběhne v sobotu dne 12.11.2016 od 9:00 hodin v prostorách Obecního domu v Sazovicích
Schvaluje materiály pro Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín:
 - pozvánka na jednání SPS
 - informace pro SDH před jednáním SPS
 - hlášení akcí a termínů sborů a okrsků na rok 2017
 - program jednání VV OSH Zlín na rok 2017
 - plán činnosti - akcí OSH Zlín na rok 2017
 - řízení jednání včetně složení pracovních komisí.
Ukládá
- starostovi OSH a vedoucímu sekretariátu zaslat pozvánky a doprovodné dokumenty na jednání Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín do sborů okresu, hostům, členům Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů, starostům okrsků, členům VV OSH a OKRR
 - vedoucímu sekretariátu v termínu do 31.10.2016 písemně zpracovat dokumenty
 - plnění rozpočtu OSH Zlín za 1-9/2016
 - návrh rozpočtu OSH Zlín na rok 2017 a zaslat je členům VV OSH k posouzení a odsouhlasení
 - Vedení OSH Zlín společně s vedoucí OKRR projednat připomínky k rozpočtu OSH a připravit je k projednání na Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín

Usnesení č. 6/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Vyhlašuje soutěž „PO očima dětí" pro rok 2017 v návaznosti a v souladu s metodickým pokynem SH ČMS.
Ukládá vedoucímu odborné rady prevence zajistit oslovení škol a SDH v okrese Zlín k zapojení do soutěže „PO očima dětí" pro rok 2017 po linii Krajského úřadu ZK, Magistrátu města Zlína. Z vlastních databází kontaktů OSH Zlín oslovit MŠ, ZŠ, speciální školy, sbory a samosprávy v okrese.

Usnesení č. 7/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Zamítl návrh na udělení
 - titulu Zasloužilý hasič pro Jana Greschnera z SDH Lipová, poněvadž již v roce 2016 obdržel vyznamenání dle Statutu vyznamenání
Schvaluje návrhy na vyznamenání pro členy SDH Doubravy, Všemina, Rokytnice, Lipová, Kašava a Neubuz
Ukládá vedoucímu sekretariátu OSH
 - postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Kašava – Anastázie Jurášková, Marie Zbranková, Josef Kruťa, Jan Řezníček, Miroslava Kruťová, Josef Křižka, Josef Minařík, Štěpán Surý, SDH Všemina – Alois Tomšů, Alois Gargulák k dalšímu projednání ve VV KSH ZK
 - postoupit návrhy na vyznamenání pro člena SDH Lipová – Vladimír Pešek k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 8/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Vyslovuje poděkování všem, kteří se podíleli na zabezpečení rozsáhlého projektu pro mladé hasiče „Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů"

Usnesení č. 9/XI/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Informuje
 - školení preventistů sborů a okrsků proběhne 19.11.2016 ve Štípě, pozvánky budou zaslány do všech SDH
Ukládá
 - garantům okrsků informovat na VVH okrsků o účasti a aktivitách velitelů okrsků na jednáních OORR a při zajišťování soutěží v PS
 - OORR znovu projednat záměr pořádání okresního kola v požárním sportu na oválu, připravit konkrétní návrh a garance pořadatelského zajištění přípravy a realizace soutěže
 - garantům okrsků a funkcionářům SDH využít jednání VVH k pořízení fotografií jednotlivých členů pro potřeby tisku nových členských průkazů. Fotky budou v elektronické podobě předány do sekretariátu OSH Zlín k vložení do centrální evidence SDH.
 - Starostovi OSH zaslat děkovný dopis starosty Města Otrokovice za spolupráci s JSDHO při zabezpečení cyklistického závodu Otrokovice – Dubnica nad Váhom do sborů, které se na organizaci akce podílely

Ve Zlíně dne 27. října 2016

                                                                                                                                                  Ing. Josef Bernátík v.r.
                                                                                                                                                     starosta OSH Zlín