• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Čtvrtek 21 Úno 2019
Home OSH Zlín Usnesení VV OSH Usnesení č. IX/2016
Usnesení č. IX/2016 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Čtvrtek, 30 Červen 2016 00:00

USNESENÍ č. IX/2016
z jednání Výkonného výboru OSH Zlín
konaného dne 28. června 2016

 

Usnesení č. 1/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá členům VV, vedoucím OR a náměstkům starosty průběžně připravovat materiály pro vydání Zpravodaje OSH Zlín a předávat je v elektronické formě do sekretariátu OSH do 20.10.2016. Do zpravodaje je možno zařadit zajímavosti z činnosti SDH a okrsků.

Usnesení č. 2/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá starostovi OSH, garantům a starostům VII. a XII. okrsku projednat interně postup řešení situace v SDH Hvozdná a Lhotsko

Usnesení č. 3/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení práce OSH Zlín za I. pololetí 2015,
Děkuje všem kolektivům a jednotlivcům za reprezentaci okresu Zlín při postupových soutěžích mládeže
Ukládá starostovi OSH a jeho náměstkům věnovat v příštím období zvýšenou pozornost hlavně následujícím oblastem činnosti:
kvalitní práce s mladými hasiči, hledat cesty k větší odpovědnosti, aktivitě a zapojení členů odborných rad a rozhodčích do akcí pořádaných v rámci okresu a kraje,
při přípravě a vlastním průběhu okrskových soutěží trvat na dodržování platných směrnic hasičských soutěží

Usnesení č. 4/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí výsledky vyhodnocení krajského a celostátního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí"
Blahopřeje Lucii Vajďákové, člence SDH Trnava, k 2. místu v celostátním hodnocení výtvarné části soutěže „Požární ochrana očima dětí"
Ukládá starostovi OSH zaslat poděkování SDH Zlín – Louky a HZS Zlínského kraje za pomoc při vyhodnocení okresního a krajského kola soutěže „Požární ochrana očima dětí"

Usnesení č. 5/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení a výsledky okresního a krajského kola Hry Plamen a soutěží dorostu
Děkuje postupujícím družstvům a jednotlivcům za reprezentaci OSH Zlín ve vyšších postupových soutěžích

Usnesení č. 6/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí hodnocení okresního kola v požárním sportu
Ukládá
 - starostovi OSH zaslat poděkování za pomoc se zajištěním okresního kola v požárním sportu SDH Vrbětice, Obci Březová a HZS Zlínského kraje
 - OORR projednat možnost udělování divoké karty na okresním kole PS pro sbory, které se nekvalifikovaly na okrskové soutěži a mají eminentní zájem o start na okresním kole PS
 - při sestavování kalendáře soutěží a plánování termínu konání okresního kola PS řešit v předstihu kolisi termínů nahlášených soutěží

Usnesení č. 7/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Bere na vědomí informaci k dotačním částkám na činnost a akce OSH Zlín v roce 2016 včetně dalších finančních prostředků ze sponzorských smluv, grantových titulů a kolektivního členství se samosprávami.

Usnesení č. 8/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Schvaluje Martina Holčíka a Josefa Bernátíka pro pomoc při ověřování návrhů na vyznamenání před jednáním VV OSH

Usnesení č. 9/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Zamítl návrhy na vyznamenání pro
 - Petra Hrazdíru z SDH Želechovice nad Dřevnicí
Důvod: Dle Statutu čestných titulů a vyznamenání mu byla neoprávněně udělena v roce 2011 medaile „Za příkladnou práci", poněvadž nebyla naplněna podmínka, že se uděluje členům – hasičům (tzn. členům, kteří dosáhli věku 18 let) a to nejdříve po 10 letech nepřetržité aktivní práce, takže nejdříve v 28 letech
 - Zdeňka Kühra a Daniela Hamšíka z SDH Želechovice nad Dřevnicí
Důvod: Dle Statutu čestných titulů a vyznamenání nebyla naplněna podmínka, že se uděluje členům – hasičům (tzn. členům, kteří dosáhli věku 18 let) a to nejdříve po 10 letech nepřetržité aktivní práce, takže nejdříve v 28 letech
Schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání pro členy SDH Bylnice, Újezd, Štítná nad Vláří, Zlín – Louky, Petrůvka, Želechovice, Rokytnice, Hostišová, Oldřichovice, Provodov, Lipová, Dolní Lhota a Želechovice-Paseky
Ukládá vedoucí sekretariátu OSH
 - postoupit návrh na vyznamenání pro členy SDH Dolní Lhota – Josefu Hubáčkovi, SDH Lipová- Janu Greschnerovi, SDH Želechovice nad Dřevnicí – Petru Dolanskému, Radku Šarmanovi, Ladislavu Zichovi, SDH Štítná nad Vláří – Josefu Hyblovi, SDH Bylnice – Václavu Lysákovi, Josefu Machalovi, SDH Petrůvka – Bohumilu Rakovi, Miroslavu Žákovi k dalšímu projednání ve VV KSH ZK
 - postoupit návrhy na vyznamenání pro členy SDH Rokytnice – Františku Šebákovi, SDH Štítná nad Vláří – Miroslavu Davidovi, Josefu Zvonkovi, Josefu Šenkeříkovi, Františku Vaculíkovi, Pavlu Šuráňovi, Josefu Tkadlecovi, Stanislavu Petrů, Miroslavu Kolínkovi, SDH Petrůvka – Aloisi Martincovi, Josefu Macháčkovi, k dalšímu projednání ve VV SH ČMS.

Usnesení č. 10/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Informuje, že Výkonný výbor SH ČMS dne 16.6.2016 schválil nové, jednotné číslování členské základny a nový formát členského průkazu o rozměrech kreditní karty. Na podzimním shromáždění starostové OSH obdrží nové průkazky členů s vyplněnými daty členů.
Abychom členům nevydali nové průkazky s chybnými údaji, je potřebné provést kontrolu těchto parametrů:
 - Název SDH
 - Jméno a příjmení, tituly
 - Bydliště
 - Datum narození
-  Doba členství (datum vstupu do spolku)
Ukládá garantům okrsků zabezpečit kontroly zápisů členů v centrální evidenci SDH ve všech sborech v okrscích, doplnit chybějící údaje, opravit chybné údaje a podklady ke změnám předat písemně nebo e-mailem nejpozději do 20.7.2016 do sekretariátu OSH Zlín.

Usnesení č. 11/IX/2016
Výkonný výbor OSH Zlín
Ukládá sekretariátu OSH
oslovit členy Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů s nabídkou zájezdu do hasičského muzea v Dřevohosticích a do Kroměříže. Účast je nutno potvrdit do 10.7.2016
vystavit nominovaným reprezentantům za KSH Zlínského kraje na MČR TFA ve Štramberku nové členské průkazy
Informuje
 - o změně místa konání podzimního Shromáždění představitelů sborů okresu Zlín. Sál ve Vizovicích se opravuje, jednání proběhne 12.11.2016 v Obecním domě v Sazovicích
 - o povinnosti zveřejňování účetních závěrek dle Metodického pokynu č. 4/2016 Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky. Dokument je dostupný na www.dh.cz/Ekonomický_úsek

Ve Zlíně dne 29. června 2016

                                                                                                                                                   Ing. Josef Bernátík v.r.
                                                                                                                                                      starosta OSH Zlín