Ukončení university dobrovolného hasiče ročník 2018–2020

Dne 13. 11. 2021 byla v aule Vysoké školy báňské Ostrava slavnostně ukončena Univerzita dobrovolného hasiče Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ročník 2018 - 2020, (dále jen UDH). Jednalo se již o třetí běh tohoto vzdělávacího projektu pod záštitou Vysoké školy báňské Ostrava - Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB Ostrava- TU Ostrava), zaměřeného na vzdělávání funkcionářů a členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). Studium bylo tříleté a probíhalo formou víkendových soustředění. Na výuce se podíleli pedagogové z VŠB Ostrava - Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty bezpečnostního inženýrství a Katedry společenských věd. Studenti si taktéž vyslechli přednášku v anglickém jazyce od zahraničního doktoranda. Někteří studenti absolvovali zkoušky na OZO (Odborně způsobilá osoba) na VOŠ PO MVČR ve Frýdku Místku. Čtyřem studentům se podařilo uspět a získat osvědčení Odborně způsobilá osoba.  

SH ČMS věnuje pozornost vzdělávání svých členů, a to v celé jejich věkové struktuře a při svých vzdělávacích aktivitách, úspěšně spolupracuje s prestižní VŠB Ostrava – TU Ostrava. Pandemická situace a související vládní opatření však neumožnila zakončení UDH v loňském roce. Univerzita dobrovolného hasiče je studium organizované SH ČMS. Gesci za toto studium měla Ústřední odborná rada pro vzdělávání, která při zabezpečení studia spolupracuje s ostatními Ústředními odbornými radami SH ČMS a zejména s VŠB Ostrava – TU Ostrava. 

Absolvent je člen SH ČMS, který je vybaven odbornými znalostmi z oblasti PO (represe, prevence, ochrany obyvatelstva), základními znalostmi legislativy týkající se PO, znalostmi vnitroorganizačních předpisů SH ČMS, základních znalostí ekonomiky SH ČMS, zásadami práce s mládeží v SH ČMS, znalostmi o historii dobrovolných hasičů. Dále je vybaven dovednostmi jako je, fandrezing (fundraising), komunikace, psychologie, práce s veřejností, rétorika, etiketa, počítačová gramotnost). Absolvent UDH je osoba schopna poskytnout první pomoc. Jinými slovy funkcionář schopný organizovat, řídit, zabezpečovat úkoly, jednat s partnery, propagovat činnost dobrovolných hasičů. Na VŠB Ostrava slavnostně ukončili UDH studenti ústředních hasičských škol SH ČMS v Bílých Poličanech, Jánských Koupelích a také Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. UDH navazuje na dříve organizované vzdělávací aktivity jako byla „Dálková škola PO“ a „Univerzita 3. Věku“. 

Studenti převzetím diplomů a absolventských odznaků z rukou Prorektora VŠB Ostrava Technické university Ostrava Doc. Františka Kudy, Děkana VŠB Ostrava Fakulty bezpečnostního inženýrství Doc. Jiřího Pokorného a náměstka starostky SH ČMS Bc.Richarda Dudka své studium završili. Slavnostnímu ukončení rovněž byli přítomni čestný starosta SH ČMS Jan Slámečka a starostové KSH Libereckého, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Absolventi jsou dobrovolní hasiči, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, nejsou pohodlní, nemyslí jen na sebe. Plní své krásné poslání, pomáhají ostatním, a to především při mimořádných situacích. Svojí činností zachraňují životy, chrání zdraví a majetek, a navíc svojí dobrovolnou činností při údržbě techniky, údržbě vodních zdrojů, při vedení mládeže, organizování společenských akcí pro spoluobčany a řadě dalších svých aktivit vytvářejí obrovské hodnoty. Jsou si vědomi, že své úkoly nemohou plnit, pokud nebudou dostatečně vzděláni, což dokazuje i jejich zájem a přístup ke studiu.Vědomosti, které zde tímto studiem získali, jsou pro absolventy velkým přínosem a budou je dále využívat ve své činnosti a předávat nejen mezi hasiči, ale i mezi laickou veřejností.Studenti zde poznali nové kolegy, často navázali i nová přátelství. A to jsou jistě cenné hodnoty.

Na úspěchu UDH se podílí zásadním způsobem vedení SH ČMS v čele se starostkou Ing. Monikou Němečkovou a to tím, že podporuje studium morálně a nezanedbatelným způsobem také ekonomicky. Poděkování si zaslouží také jednotlivé kraje, Krajské sdružení hasičů a Okresní sdružení hasičů, která svým studentům poskytla finanční příspěvek. Velké poděkování rovněž zaslouží všichni rodinní příslušníci, za trpělivost a podporu kterou nám při studiu věnovali.

Celá vzdělávací akce by nebyla možná bez podpory a pochopení vedení VŠB Ostrava- TÚ Ostrava a vedení Fakulty bezpečnostního inženýrství. I jim patří naše upřímné poděkování. Velké díky patří panu Doc. Kvarčákovi, jenž ze strany VŠB Ostrava byl hlavním garantem celého studia. Svými organizačními, pedagogickými schopnostmi a  odbornými znalostmi zcela mimořádně přispěl k úspěšnému zabezpečení tohoto studia.Dobrovolní hasiči mohou své poslání naplňovat jen tehdy, pokud budou mít potřebné znalosti a dovednosti. Od roku 2022 bude probíhat na všech třech výše jmenovaných místech další běh UDH a v tuto chvíli je již k dalšímu studiu přihlášeno více než 90 nových studentů.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh studia Univerzity dobrovolného hasiče a dovolím si popřát za nás všechny úspěch univerzitě dobrovolného hasiče i do budoucna.

Vždyť hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé. A proto právě život hasičův jest pravým příkladem správného pochopení života lidského.

Jménem všech absolventů Univerzity dobrovolného hasiče  SH ČMS si Vám dovoluji popřát klidné, hezké vánoční svátky, pevné zdraví a úspěšný rok 2022.

absolvent UDH

Ing. Petr Šamša